Käyttöehdot

Tässä ovat KK Valmennuskeskus Oy:n yleiset käyttöehdot Mathbooster-palvelun osalta. KK Valmennuskeskus Oy tuottaa Mathbooster-palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Tarkemmat tiedot Mathbooster-palvelun sisällöstä löytyvät osoitteesta mathbooster.com tai muilla sovellusalustoilla esiintyvien tuotekuvausten sekä näissä esitettyjen ehtojen mukaisesti.

KK Valmennuskeskus Oy (y-tunnus 2216648-2)
Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki

Sopimuksen syntyminen ja sen soveltaminen

Sopimus asiakkaan ja KK Valmennuskeskus Oy:n välillä syntyy, kun asiakas on hyväksynyt nämä yleiset käyttöehdot sekä tietosuojaselosteen. Maksullisten palveluiden yhteydessä lisäksi asiakkaan maksu Mathbooster-palvelun hankkimiseksi pitää olla hyväksytysti suoritettu.

KK Valmennuskeskus Oy vastaanottaa asiakkaan ilmoittamat tiedot sellaisenaan, ja asiakkaan antamien tietojen oikeellisuudesta vastaa asiakas itse. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa.

Yleisiä käyttöehtoja sovelletaan yhdessä Mathbooster-palvelussa olevien sopimus- ja toimitusehtojen kanssa siten, että ensisijaisesti sovelletaan ostetun tuotteen palvelukuvausta ja toissijaisesti yleisiä käyttöehtoja.

Maksullisten palveluiden hankinta tapahtuu ostamalla Mathbooster-sovelluksen kautta palveluita. Maksut suoritetaan sovelluksessa joko iTunesin tai Play Storen kautta. Palvelun tilaamisen jälkeen asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta.

Palvelukuvaus

KK Valmennuskeskus Oy tuottaa Mathbooster-palvelun. KK Valmennuskeskus Oy pyrkii parhaansa mukaan tuottamaan asiakkaita palvelevan tuotteen parhaaksi katsomallaan tavalla. KK Valmennuskeskus Oy:llä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa käyttöön, sisältöön ja tekniikkaan. Asiakkaan vastuulla on näiden muutosten huomiointi siltä osin, kuin muutetut palvelut vaativat teknisiä päivityksiä. KK Valmennuskeskus Oy tekee parhaansa, jotta käytön, sisällön ja tekniikan päivityksistä tiedotetaan asiakkaille hyvissä ajoin.

Mathbooster-palvelussa oleva aineisto on KK Valmennuskeskus Oy:n omaisuutta eikä sitä saa edelleen levittää, julkaista tai kopioida.

Tietosuojaselosteessa on eritelty, mitä tietoja kerätään asiakkaalta palvelua käytettäessä. Näitä tietoja saatetaan käyttää palvelun kehittämiseen. Nämä tiedot jäävät KK Valmennuskeskus Oy:n käyttöön, eikä asiakkaalla ole oikeuksia tuottamaansa aineistoon Mathbooster-palvelussa.

Mathbooster-palvelun käyttöoikeus asiakkaalle on rajattu koskemaan ostetun palvelun kuvauksen, mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen sekä kolmansien osapuolien, esim. KK Valmennuskeskus Oy:n alihankkijoiden, oikeuksien rajattuun käyttöön.

Asiakas vastaa siitä, että hänen käyttämänsä laite on soveltuva Mathbooster-palvelun käyttöön. Asiakas vastaa myös siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet häiritse Mathbooster-palvelua. Mikäli näin tapahtuu, KK Valmennuskeskus Oy:llä on oikeus estää tällaisen laitteen pääsy Mathbooster-palveluun.

Tunnistautuminen

Mathbooster-palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusten luontia asiakkaan toimesta. Samassa yhteydessä vahvistetaan, että asiakas on perehtynyt ja hyväksynyt yleiset käyttöehdot sekä tietosuojaselosteen.

Asiakkaan luoma käyttäjätunnus on kytketty hänen KK Valmennuskeskus Oy:lle tilauksen yhteydessä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Asiakas vastaa siitä, että nämä tiedot pitävät paikkansa ja ilmoittaa KK Valmennuskeskus Oy:lle, mikäli hänen ilmoittamissaan tiedoissa on tapahtunut muutoksia.

Palvelun ylläpito

KK Valmennuskeskus Oy pyrkii parhaansa mukaan huolehtimaan Mathbooster-palvelun toiminnasta luvatun mukaisesti ja pyrkii korjaamaan mahdolliset häiriöt ja vikatilanteet niin nopeasti niiden havaitsemisen jälkeen kuin on kohtuullista odottaa.

Äärimmäisissä tapauksissa Mathbooster-palvelu tai sen osa saatetaan joutua sulkemaan vikatilanteen selvityksen ajaksi. KK Valmennuskeskus Oy pyrkii kuitenkin siihen, että vika ja sen korjauksen vaatimat katkot palvelun tuottamisessa jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Asiakkaalle aiheutuva haitta pyritään minimoimaan ja tiedottamaan katkoksista, mikäli se on mahdollista etukäteen.

Reklamointi ja vahingonkorvaukset

Mikäli asiakas havaitsee tai hänen olisi pitänyt havaita virhe, on tästä reklamoitava KK Valmennuskeskus Oy:lle ja vaadittava virheen oikaisua kohtuullisessa ajassa. Reklamaatio tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen vkinfo@valmennuskeskus.fi. KK Valmennuskeskus Oy:llä on oikeus oikaista virhe, jos se asiakkaan pyynnöstä ryhtyy välittömästi tekemään korjausta. Mikäli KK Valmennuskeskus Oy ei onnistu korjaamaan virhettä, on asiakkaalla oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus.

Palvelusta maksaminen

Asiakas maksaa Mathbooster-palvelusta joko Apple iTunes tai Google Play -sovelluskauppojen välityksellä tilauksen yhteydessä. Mathbooster-palvelun voimassa olevat hinnastot löydät Android tai Apple Mathbooster -sovelluksesta palvelun tarkemmasta kuvauksesta.

KK Valmennuskeskus Oy käyttää Mathbooster-palvelujen käytöstä johtuvien maksujen perimiseen kolmannen osapuolen laskutuspalveluita, kuten Apple iTunesia tai Google Playta.

Apple Distribution International

Internet Software & Services
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork
Republic of Ireland

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Palvelujen käytettävyys sekä sopimuksen kesto

KK Valmennuskeskus Oy ilmoittaa Mathbooster-palvelun ostoksen voimassaoloajan tilauksen yhteydessä. Tilaus on määräaikainen eikä uusiudu automaattisesti. Palvelun päättymisen jälkeen KK Valmennuskeskus Oy säilyttää tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti. Määräaikaisuuden loppuessa KK Valmennuskeskus Oy:llä on oikeus estää asiakasta pääsemästä Mathbooster-palveluun.

KK Valmennuskeskus Oy:llä on yllä olevasta poiketen oikeus joko sulkea tili tai estää pääsy Mathbooster-palveluun, mikäli asiakas rikkoo yleisiä käyttöehtoja, KK Valmennuskeskus Oy:n kehotuksista huolimatta aiheuttaa häiriöitä Mathbooster-palveluun, asiakas on oleellisesti antanut virheellisiä tietoja KK Valmennuskeskus Oy:lle tai KK Valmennuskeskus Oy:llä on perusteltu epäily siitä, että asiakas saattaa käyttää Mathbooster-palvelua lainvastaiseen toimintaan.

Muut ehdot

KK Valmennuskeskus Oy voi muuttaa yleisiä käyttöehtoja sekä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta mathbooster.com/tietosuojaseloste. Uudet käyttöehdot sekä tietosuojaseloste astuvat voimaan välittömästi. Ennen yleisten käyttöehtojen tai tietosuojaselosteen muutosta tilanneille asiakkaille tarjotaan mahdollisuus tutustua muuttuneisiin ehtoihin hyvissä ajoin.

Mathbooster-palvelun ostoksesta syntynyttä määräaikaista sopimussuhdetta ei voi siirtää edelleen toiselle henkilölle.

Yleisiin käyttöehtoihin, tietosuojaselosteeseen sekä palvelukohtaisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, ja erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan tai Suomessa sijaitsevan kotipaikkakuntansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Mikäli asiakkaalla ei ole kotiosoitetta Suomessa, käsittelypaikkana on Helsingin käräjäoikeus Suomessa.

Sekä asiakas että KK Valmennuskeskus Oy vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvaus, mikäli sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure).

Nämä käyttöehdot ovat tulleet voimaan 18.12.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.